Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PT1P/ 00069880/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2024r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego 5 w sali nr X ( nowy budynek sądu) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Działka nr 106/2 i 110/1 o pow. 0,1098 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, murowanym, częściowo podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa 91,32 mkw.
położonej: 97-330 Sulejów, Kolonia Witów- obręb 21
dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1P/00069880/9

Suma oszacowania wynosi 403 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 46 10203916 0000 0202 0078 6756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika, w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić