Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PT1P/0006687/2


Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Joanna Kovačić
Kancelaria Komornicza nr IX w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski Armii Krajowej 22 A
tel. 446497370 fax: 446497371
e-mail: piotrkow1@komornik.pl
skrzynka epuap:
Km 877/18
sygn. nr 2868/2011
#JK /0022/


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PT1P/00066387/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego 5
w sali nr II ( nowy budynek sądu) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
działka nr 400 o pow. 0,40 ha
Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 0,40000ha, wykorzystywana rolniczo, w całości
zagospodarowana. Bez dostępu do drogi publicznej, położona na obszarze, dla którego nie ma
obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
należącej do dłużnika: Halina Kanclerska
położonej: 97-371 Wola Krzysztoporska, Gomulin- obręb 0007
dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1P/00066387/2
Suma oszacowania wynosi 20 309,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
15 231,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 030,90zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 46 10203916 0000 0202
0078 6756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komorniczej nr IX w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Słowackiego22 a lok. 4 (w dni powszednie od godz.08:00 do
godz.15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z up. Komornika
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piotrkowie
Trybunalskim Joanna Kovačić


Zbigniew Gałwa