Przejdź do treści

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PT1P/00078263/4

Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Joanna Kovačić
Kancelaria Komornicza nr IX w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski Armii Krajowej 22 A
tel. 446497370 fax: 446497371
e-mail: piotrkow1@komornik.pl
skrzynka epuap:
Km 1730/17
sygn. I Nc 1568/17
#JK /0022/
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PT1P/00078263/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego 5
w sali nr 2 ( nowy budynek sądu) odbędzie się druga licytacja nieruchomości :
- działki nr 1072/1,1072/2,1072/3o łącznej pow.0,2907 ha.
Zabudowane siedlisko ( działka 1072/1 )ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dojazd przez działkę
1072/2), w której są wodociąg i sieć energetyczna. Budynek mieszkalny z 1950 r. , murowany ze
strychem niemieszkalnym o pow.zabudowy 81 m.kw.,więźba dachowa drewniana, pokrycie papą. Teren
nieruchomości niezagospodarowany, ogrodzony płotem, brama wjazdowa metalowa. Działka 1072/2
stanowi fragment drogi,działka 1072/3 jest działką rolną, nieutrzymana w kulturze rolnej, porośnięta
trawą i samosiejkami drzew.
należącej do dłużnika: Daniel Depczyński
położonej: 97-310 Moszczenica, ul.Lipowa 46, Moszczenica,
dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1P/00078263/4
Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
77 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 11 600,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 46 10203916 0000 0202
0078 6756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komorniczej nr IX w
Piotrkowie Trybunalskim Al. Armii Krajowej 22a lok. 4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości,
operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Piotrkowie
Trybunalskim Joanna Kovačić