Przejdź do treści

Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Joanna Kovačić
Kancelaria Komornicza nr IX w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski Armii Krajowej 22 A
tel. 446497370 fax: 446497371
e-mail: piotrkow1@komornik.pl

#JK /1001/
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych będzie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb.Joanna Kovačić
(dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w nstepujący sposób:
a.listowanie na adres:Al.Armii Krajowej 22 a pok.4, 97-300 Piotrków Tryb.
b.przez e-mail:piotrkow1@komornik.pl
c.telefonicznie: 44 649 73 70

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
realizować zadania ustawowe komornika sądowego oraz dla celów archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L z 2016 r. nr 119, str.1).

Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa tj. art. 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj.Dz.U. z 2017 r.poz. 1277 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7
października 2011 roku w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.W
zależności od kategorii akt typu „B” lub „A” bedą przechowywane przez okres 5 lub 10 lat.

Odbiorcy danych
Wszelkie podmioty, do których komornik wystąpi z żądaniem udzielenia informacji dotyczącej dłużnika, w szczególności
organy władzy publicznej,pracodawcy,banki, trzeciodłużnicy zajętych wierzytelności oraz inne podmioty, które zgodnie z
przepisami muszą zostać poinformowane przez komornika o przeprowadzonych czynnościach.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
Przysługują Ci nastepujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
prawo żądania usuniecia Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem punktu 3
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami-dane kontaktowe w punkcie 1
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wnisienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochroną danych osobowych, tj.Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Komornik Sądowy
Joanna Kovačić